Studenţi

Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

Data ultimei actualizări : 05.09.2019 | Tipăreşte pagina

admitere.umft.ro

 

ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara organizează a doua sesiune de admitere pentru ocuparea locurilor neocupate în urma concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, sesiunea iulie 2019, în aceleaşi condiţii ca prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2019, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, iulie/septembrie 2019:

  • 05 – 06.09.2019 – perioada de înscriere;
  • 10.09.2019 – concurs de admitere;
  • 11.09.2019 – contestaţii:
  • 12.09.2019 – etapa I de confirmare a locului;
  • 13.09.2019 – etapa a II-a de confirmare a locului;
  • 13.09.2019 – publicarea rezultatelor.

----------------------------------

 

ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2019

 

PLATA TAXEI DE SCOLARIZARE

Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii în limba română, sesiunea iulie 2019, vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2 din Regulament, integral, în perioada 01 august – 31 august 2019, prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2019 vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2 din Regulament, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale. Taxa de şcolarizare se achită la casieria Universităţii sau prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-220484; pentru Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

Candidaţii admişi care nu plătesc taxa de şcolarizare, integral, până la termenul stabilit sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la locul obţinut prin concurs.

Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea mediilor, pe baza cererilor tip individuale depuse în a II-a şi a III-a etapă de confirmare la secretariatul facultăţii şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. În această situaţie, taxa de şcolarizare se achită în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancţiunea pierderii locului astfel obţinut.

 

CONFIRMAREA LOCULUI OBTINUT

Etapa III

La data de 3 septembrie 2019, după expirarea termenului de plată a taxei de şcolarizare, se afişează, pe site-ul universităţii şi la avizierul decanatelor, o situaţie cu locurile rămase neocupate, pe facultăţi şi programe de studii.

În perioada 3-4 septembrie 2019, între orele 09.00 – 14.00, se acceptă ocuparea locurilor neocupate de către alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi iniţial „respinşi”, pe bază de cereri tip individuale, depuse la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare.

Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare este nereturnabilă.

Rezultatele finale vor fi afişate la data de 4 septembrie 2019.

 

AFISAREA REZULTATELOR

La data de 3 septembrie 2019, după expirarea termenului de plată a taxei de şcolarizare, se afişează, pe site-ul universităţii şi la avizierul decanatelor, o situaţie cu locurile rămase neocupate, pe facultăţi şi programe de studii.

Rezultatele finale, după a treia etapă de confirmare a locurilor,  vor fi afişate la data de 4 septembrie 2019.

 

CAZARE PENTRU CANDIDATII DECLARATI ADMISI IN ANUL I

Candidatii declarati admisi in anul I la U.M.F. “Victor Babes” Timisoara, care doresc cazare in caminele universitatii, vor completa o cerere tip in perioada 25.07.2019 – 30.07.2019, 03-04.09.2019 (PERIOADA DE CONFIRMARE A LOCULUI CONFORM REGULAMENTULUI).

Listele cu repartitia pe camine si camere vor fi afisate la avizierul universitatii in data de 13.09.2018 (data la care incepe cazarea), urmand ca studentii sa se prezinte la administratia caminului in care au fost repartizati. Incheierea contractului de inchiriere, pentru anul I, are loc in perioada 13.09.2018- 15.09.2018.

Copiii de cadre didactice, admisi pe locurile bugetate, se vor prezenta la incheierea contractului cu adeverinta de la locul de munca al parintelui (cadru didactic), vizata de Inspectorat, datată cu luna septembrie 2019.

Nerespectarea termenelor specificate mai sus atrage dupa sine pierderea locului de cazare.

Informatii suplimentare se obtin la Directia Social Adm. (in Caminul 1-2) sau la e-mail social@umft.ro.

----------------------------------

----------------------------------

Candidata Alda Silvia, nr. fişă înscriere 696, face parte din categoria candidaţilor admişi fără concurs de admitere, conform art. II.9.1 din Regulamentul de admitere: Candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III) la fazele naţionale/internaţionale ale olimpiadelor şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în ultimii doi ani de liceu (2017-2018 şi 2018-2019), la una dintre disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la UMF „Victor Babeş” din Timişoara, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.” Candidatei i se va atribui nota 10.

----------------------------------

Absolvenţii liceelor din mediul rural au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin completarea unei cereri-tip de intenţie, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta, la data înscrierii la concurs.

Opţiunea de înscriere a absolvenţilor liceelor din mediul rural pe locurile distincte exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanţate de la bugetul de stat/cu taxă. 

----------------------------------

ANUNŢ!

Culegerile de teste pentru concursul de admitere 2019 sunt disponibile şi se pot achiziţiona la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, jud. Timiş, la Biblioteca universităţii, Sala Multimedia, et. I, în programul 8.00-20.00.

Sunt disponibile pentru vânzare:

  • Chimie organică. Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere, 2019
  • Teste de Biologie pentru Admiterea 2019

Culegerea Teste de Botanică pentru concursul de admitere la Facultatea de Farmacie din Timişoara, 2019, este disponibilă în format electronic la următorul link http://www.umft.ro/noutati_43 şi se va putea achiziţiona şi în format tipărit începând cu data de 25.03.2019.

Culegerea Teste de Biologie pentru Admiterea 2019 în învăţământul superior de scurtă durată se va putea achiziţiona începând cu 21.03.2019.

--------------------------------------

ADMITERE 2019

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului MEN nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, modificat şi completat prin Ordinul MEN nr. 3062/16.01.2018, Senatul universitar, în şedinţa din 23.01.2019, aprobă prezentul Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studiu, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara va asigura suport adiţional adaptat nevoilor candidaţilor cu handicap locomotor şi va sprijini accesul acestora în instituţie.

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

Nr. crt. Facultatea Programul de studii Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Durata studiilor Nr. credite transferabile
1 Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (Lugoj) AP 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (Deva) AP 4 ani 240
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180
2 Facultatea de Medicină Dentară* Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) AP 6 ani 360
Tehnică dentară A 3 ani 180
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300
Asistenţă de farmacie (Lugoj) AP 3 ani 180

*În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie a programului de studii universitare de licenţă Asistenţă de profilaxie stomatologică (la Lugoj), cu o capacitate de şcolarizare de 40 de locuri, Universitatea va organiza concurs de admitere şi pentru acest program de studii, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, proba de concurs costând în probă practică de îndemânare, taxa de şcolarizare fiind în cuantum de 3000 lei.

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licenţă se organizează în luna iulie 2019. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi comisie.

 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Centralizator candidați înscriși
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 563.64 Kb

Rezultate finale

Descarca Rezultate finale - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 196.15 Kb
Descarca Rezultate finale - Asistență Medicală Generală (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 113.52 Kb
Descarca Rezultate finale - Asistență Medicală Generală
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 111.21 Kb
Descarca Rezultate finale - Balneofiziokinetoterapie și Recuperare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 105.48 Kb
Descarca Rezultate finale - Nutriţie şi dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 477.88 Kb
Descarca Rezultate finale - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 698.28 Kb
Descarca Rezultate finale - Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 544.17 Kb
Descarca Rezultate finale - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 539.93 Kb
Descarca Rezultate finale - Asistență de Farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 469.46 Kb

REZULTATE PROVIZORII CONCURS DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2019, după a doua etapă de confirmări, 30.07.2019

Descarca Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.32 Mb
Descarca Asistență Medicală Generală
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 645.12 Kb
Descarca Asistență Medicală Generală (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 697.78 Kb
Descarca Asistență Medicală Generală (la Deva)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 553.31 Kb
Descarca Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 554.04 Kb
Descarca Nutriție și dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 478.03 Kb
Descarca Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 705.72 Kb
Descarca Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 544.36 Kb
Descarca Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 548.55 Kb
Descarca Asistență de farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 469.61 Kb

Reglementări Admitere 2019

Descarca Centralizator licee rural pe judete_2017-2018
 
Tip fişier : XLSX | Dimensiune : 76.41 Kb
Descarca Pentru candidați
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 2.66 Mb
Descarca Perioadele sesiunilor de admitere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 183.88 Kb
Descarca Facilităţile sau condiţiile speciale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 160.74 Kb
Descarca Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.14 Kb
Descarca Bibliografie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 159.51 Kb
Descarca Repartizare preliminară a cifrei de şcolarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 175.11 Kb
Descarca Regulament Admitere 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 516.46 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >