Studenţi

Licenţă 2018

Data ultimei actualizări : 10.09.2018 | Tipăreşte pagina

 LICENTĂ, SEPTEMBRIE 2018

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoţia curentă şi promoţiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă.

Absolvenţii programelor de studii acreditate sau ai programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara se înscriu la decanatele facultăţilor şi susţin examenul de licenţă în cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara.

Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii. 

Pentru absolvenţii programelor de studii Farmacie şi Farmacie (în limba franceză)din cadrul Facultăţii de Farmacie, promoţia 2017-2018, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Universităţii, conform structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, în două sesiuni, organizate în aceleaşi condiţii, astfel:

 a) în luna septembrie 2018 – programele de studii Farmacie şi Farmacie (în limba franceză)din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 04.09.2018, ora 1000– proba scrisă:
 • 05-06.09.2018 – proba practică;
 • 07.09.2018 – susţinerea  lucrărilor de licenţă.

 b) în luna februarie 2019 – toate programele de studii:

 • 06.02.2019, ora 1000 – proba scrisă;
 • 07.02.2019 – proba practică;
 • 08.02.2019 – susţinerea lucrărilor de licenţă.

Pentru absolvenţii Facultăţii de Farmacie, examenul de finalizare a studiilor constă în:

 a)

 • proba 1 – componentă naţională, sub forma de lucrare scrisă, din tematica si din bibliografia anunţate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate;
 • – componentă specifică, sub forma de probă practică.

 

 b) proba 2 – prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.

Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puţin 6,00. Nota de promovare la fiecare probă trebuie să fie cel puţin 5,00, indiferent de numărul de probe.

Notele acordate de mebrii comisei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

Media unei probe/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei de examen, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Media examenului de licenţă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probelor.

Dacă la o probă un candidat nu obţine cel puţin nota 5,00, la următoarea prezentare la examenul de licenţă, examenul se reia în întregime.

Accesul la proba de susţinere a lucrării este condiţionată de promovarea probei scrise şi a probei practice, după caz.

Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei se bazează pe media aritmetică a notelor obţinute de candidat din partea membrilor comisiei.

Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de disciplina de profil a UMF „Victor Babeş” din Timişoara sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de catedra de profil a Universităţii.

   La programele de studii universitare de licenţă cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de credite transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

La programele de studii universitare de licenţă cu 180-240 de credite transferabile, un procent de 10% din lucrările de licenţă se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

Documentele care se obţin în urma verificării originalităţii conţinutului cu ajutorul programului antiplagiat al universităţii, semnate şi înregistrate, se vor depune de către studenţi la decanatul facultăţii înainte de susţinerea lucrării de licenţă, până cel târziu în data de 15.06.2018.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.   

Mai multe informatii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara se regăsesc în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, aferent promoţiei anului universitar 2017-2018, aprobat de Senatul universitar în şedinţa din 22.02.2018 şi afişat la Secţiunea Documente utile.

Rezultatele examenului de licenţă şi rezoolvarea eventualelor contestaţii

Rezultatul fiecărei probe se centralizează şi se comunică de către comisiile examenului de licenţă, pe fiecare program de studiu, prin afişare la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a Universităţii, în termen de cel mult 48 de ore de la suţinerea acesteia. Rezultatele afişate, pentru fiecare probă, vor fi semnate de preşedintele şi secretarul comisiei de licenţă.

Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor, la Registratura Universităţii, pentru a fi comunicate decanatului facultăţii unde s-a desfăşurat examenul de licenţă şi se rezolvă de către comisia centrală, în termen de cel mult 24 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor.

Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, iar deciziile comisiei în urma analizării şi soluţionării contestaţiilor sunt definitive.

Rezultatele obţinute la probele orale şi practice nu pot fi contestate.

Eliberarea actelor de studii

Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în programul de studii absolvit, se eliberează de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc adeverinţe de absolvire a studiilor, în termen de 30 de zile de la data finalizării examenului de licenţă.

Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca diploma şi trebuie să conţină funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior şi informaţiile următoare:

 •  a) datele de identificare ale absolventului;
 •  b) domeniul de studii universitare;
 •  c) programul de studii;
 •  d) perioada de studii;
 •  e) media de finalizare a studiilor;
 •  f) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărâre a Guvernului, Ordin al Ministrului, după caz).

În caz de pierdere sau distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.

Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă primesc, la cerere, un certificat de studii universitare, care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii şi mediile de promovare a anilor de studii.

--------------------------

Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise ale examenului de licenţă, din data de 03.07.2018, se depun, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor, la Registratura universităţii, pentru a fi înaintate decanatului facultăţii unde s-a desfăşurat examenul de licenţă, şi se rezolvă de către comisia centrală, în termen de cel mult 24 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor.

Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, iar deciziile comisiei centrale sunt definitive.

Rezultatele obţinute la probele orale şi practice nu pot fi contestate.

Preşedinte comisie centrală,
Prof. univ. dr. Alexandra Enache

---------------------------------------------------

 

ANUNŢ – LICENŢĂ

Extras din Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă aprobat prin  H.S. nr. 11/2191/22.02.2018

 • 01.06.2018 – este termenul limită privind înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă, individual, la decanatul facultăţii, prin depunerea lucrării de licenţă, a certificatelor de competenţă şi a  declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării, semnată de absolvent şi  coordonatorul ştiinţific;
 •  03.07.2018  - Examen de licenţă - Proba scrisă;
 • 06 – 07. 07. 2018 – Susţinerea lucrărilor de licenţă;

 Extras din Metodologia antiplagiat

 • Lucrările de licenţă ce urmează a fi verificate cu softul antiplagiat utilizat de Universitate vor fi trimise pe e-mail in format Word până cel târziu in data de 12.06.2018 la adresa de e-mail: evb@umft.ro.
 • Lucrările se verifică în forma completă, finală, o singură dată.
 • In e-mail, la subiect, se va trece numele candidatului la examenul de licenţă
 • Pentru a evita aglomeraţia din ultimile zile, vă rugăm să trimiteţi lucrările din timp, începând din data de 30.04.2018.
 • Documentele care atestă originalitatea lucrării verificate se eliberează la Editura  Victor Babeş (Medicină 1, cam. 316), de Luni până Vineri: orele 13-15, ing. Katalin Luzan – tel: 0747058112.

IMPORTANT!

15.06.2018 - termen limită pentru depunerea de către studenţi la decanatul facultăţii a documentelor care se obţin în urma verificării originalităţii conţinutului cu ajutorul programului antiplagiat al universităţii, semnate şi înregistrate.

---------------------------------------------------

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoţia curentă şi promoţiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă.

Absolvenţii programelor de studii acreditate sau ai programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara se înscriu la decanatele facultăţilor şi susţin examenul de licenţă în cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara.

Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii. 

Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de disciplina de profil a UMF „Victor Babeş” din Timişoara sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de catedra de profil a Universităţii.

Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin secretariatele facultăţilor, prin afişare la sediul instituţiei şi/sau pe pagina web. 

La programele de studii universitare de licenţă cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de credite transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

La programele de studii universitare de licenţă cu 180-240 de credite transferabile, un procent de 10% din lucrările de licenţă se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

Documentele care se obţin în urma verificării originalităţii conţinutului cu ajutorul programului antiplagiat al universităţii, semnate şi înregistrate, se vor depune de către studenţi la decanatul facultăţii înainte de susţinerea lucrării de licenţă, până cel târziu în data de 15.06.2018.

Pentru absolvenţii promoţiei 2017-2018, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Universităţii, conform structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, în două sesiuni, organizate în aceleaşi condiţii, astfel:

 a) în luna iulie 2018 – toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv programul de studii Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 03.07.2018, ora 1000 – proba scrisă (pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv pentru Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie);
 • 04-05.07.2018 – proba practică (pentru programele de studii Medicină Dentară şi Tehnică Dentară);
 • 06-07.07.2018 – susţinerea lucrărilor de licenţă (pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv pentru Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie).

 b) în luna septembrie 2018 – programele de studii Farmacie şi Farmacie (în limba franceză)din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 04.09.2018, ora 1000– proba scrisă:
 • 05-06.09.2018 – proba practică;
 • 07.09.2018 – susţinerea  lucrărilor de licenţă.

 c) în luna februarie 2019 – toate programele de studii:

 • 06.02.2019, ora 1000 – proba scrisă;
 • 07.02.2019 – proba practică;
 • 08.02.2019 – susţinerea lucrărilor de licenţă.

 

Pentru programele de studii universitare de licenţă Asistenţă Medicală Generală (Lugoj), respectiv Asistenţă de Farmacie (Lugoj), organizarea şi susţinerea examenului de licenţă se va desfăşura la Lugoj, sub coordonarea comisiei centrale de licenţă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.   

Mai multe informatii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara se regăsesc în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, aferent promoţiei anului universitar 2017-2018, aprobat de Senatul universitar în şedinţa din 22.02.2018 şi afişat la Secţiunea Documente utile.

 
Pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licentă la programul de studii Asistenţă de farmacie (Lugoj), din cadrul Facultăţii de Farmacie vă aducem la cunosţinţă tematica, bibliografia şi propunerile de întrebări.
 
Pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licentă la programul de studii Farmacie Română şi Franceză vă aducem la cunosţinţă tematica, bibliografia şi propunerile de întrebări.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale Licență Farmacie 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 732.91 Kb
Descarca ORDINEA INTRĂRII LA SUSŢINEREA LUCRĂRII - Farmacie (RO+FR)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 54.34 Kb
Descarca Rezultate Farmacie FR
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 811.25 Kb
Descarca Rezultate Farmacie RO
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.29 Mb
Descarca Grila Master Farmacie, Septembrie 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 42.26 Kb
Descarca PLANIFICAREA PROBEI PRACTICE
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 64.5 Kb
Descarca REPARTITIE STUDENTI LICENTA FARMACIE 2018
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 231 Kb
Descarca Proces verbal contestații
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 193.51 Kb
Descarca Rezolvarea Contestațiilor
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.92 Kb
Descarca Asistență de Profilaxie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 174.21 Kb

Susținere licență

Descarca Susținere licență - AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 59.11 Kb
Descarca Susținere licență - N.D.
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 30.12 Kb
Descarca Susținere licență - BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 58.88 Kb

Rezultate proba scrisa

Descarca Rezultate probă scrisă Asistenta de Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 101.23 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicina Engleza
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 145.16 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicina Franceza
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 136.37 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicina
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 165.94 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă AMG (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 192.41 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 160.45 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 167.55 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă ND
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 159.04 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Asistenta de Profilaxie Stomatologica
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 155.25 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicina Dentara Engleza
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 158.13 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Medicina Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.53 Kb
Descarca Rezultate probă scrisă Tehnica Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 161.14 Kb

Grila raspunsul corect

Descarca Grila raspuns Medicina
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 185.03 Kb
Descarca Grila raspuns AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 182.2 Kb
Descarca Grila raspuns BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 183.18 Kb
Descarca Grila raspuns Medicina Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 182.06 Kb
Descarca Grila raspuns Tehnica Dentara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 189.29 Kb

Catalog

Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 1
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 80 Kb
Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 2
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 138 Kb
Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 3
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 93 Kb
Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 4
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 125.5 Kb
Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 5
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 116 Kb
Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 6
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 141 Kb
Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 7
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 119.5 Kb
Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 8
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 184 Kb
Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 9
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 101 Kb
Descarca Catalog Proba B - Medicina - COMISIA 10
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 112.5 Kb

Variante de grile Facultatea de Medicină

Descarca Variante de grile - BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.45 Mb
Descarca Variante de grile - AMG
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 129.55 Kb
Descarca Variante de grile - N.D.
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 206.68 Kb
Descarca Variante de grile - RIM
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 13.51 Kb
Descarca Variante de grile Facultatea de Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.17 Mb

Repartiția pe săli

Descarca AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 155.4 Kb
Descarca AMG la Lugoj
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 175.83 Kb
Descarca Asistență de Farmacie la Lugoj
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 108 Kb
Descarca BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 144.55 Kb
Descarca Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.96 Kb
Descarca Medicină Dentară Engleză
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 124.99 Kb
Descarca Medicină Engleză
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 179.2 Kb
Descarca Medicină Franceză
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 136.36 Kb
Descarca Medicină Română
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 328.87 Kb
Descarca ND
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 167.41 Kb
Descarca RIM
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 113.58 Kb
Descarca Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 140.89 Kb

Variante de grile Facultatea de Medicină Dentară

Descarca Variante de grile - Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.17 Mb
Descarca Variante de grile - Asistenta de Profilaxie Stomatologică
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 176.18 Kb
Descarca Variante de grile Facultatea de Medicină Dentară
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 197.97 Kb

Variante de grile Facultatea de Farmacie

Descarca ERATӐ GRILE LICENTӐ FARMACIE 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 142.03 Kb
Descarca Proba practică Farmacie 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 209.28 Kb
Descarca Variante de grile - Farmacie 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.09 Mb
Descarca Variante de grile - Asistenţă de farmacie Lugoj 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.49 Mb

Tematică şi Bibliografie

Descarca Tematică şi Bibliografie Farmacie 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 132.11 Kb
Descarca Tematică şi Bibliografie Medicină Dentară 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 209.95 Kb
Descarca Tematică şi Bibliografie Asistenţă de farmacie Lugoj 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 206.85 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >