Studenţi

Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, Sesiunea Iulie 2020

Data ultimei actualizări : 27.01.2021 | Tipăreşte pagina

Pentru suport tehnic vă rugăm să transmiteţi e-mail către: admitere.umft@umft.ro

 

REZULTATE FINALE
Vezi categoria "Documente utile" mai jos!

 

---------------------------------

INFORMAŢII PRIVIND ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE DIN SESIUNEA IULIE 2020

 • 21.09.2020 – Deschiderea anului universitar
 • Începând cu data de 21.09.2020 – candidaţii declaraţi admişi vor fi înscrişi conform programului de înscriere stabilit de către fiecare facultate şi care va fi postat pe site-ul universităţii în luna septembrie 2020
 • În vederea înmatriculării, candidaţii admişi au obligaţia să depună la secretariat în luna septembrie, în original, următoarele documente:
 1. Fişa de înscriere la concursul de admitere, 
 2. Opisul documentelor depuse la dosar,
 3. Diploma de bacalaureat, plus o copie,
 4. Foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, plus o copie,
 5.  Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în locul diplomei de bacalaureat, în original plus o copie, în cazul în care aceasta nu a fost eliberată – pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului şcolar 2019-2020,
 6. Atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,
 7. Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru cetăţenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă obţinută în altă ţară, 
 8. Adeverinţă din care să rezulte forma de finanţare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de instituţiile de învăţământ superior, în cazul candidaţilor care au fost/sunt înscrişi la studii universitare de licenţă, finalizate sau nefinalizate cu examen de licenţă.
 9. Declaraţie pe propria răspundere, în cazul candidaţilor care nu au beneficiat de finanţare de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, cu excepţia absolvenţilor de liceu din sesiunea corespunzătoare anului universitar 2019-2020, care nu trebuie să depună această declaraţie. Sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru uzul de fals şi falsul în declaraţii, candidaţii declară că nu au beneficiat de finanţare de la bugetul de stat, integral/parţial, pentru programe de studii universitare de licenţă finalizate/nefinalizate cu examen de licenţă.
 10. Cartea de identitate/paşaportul şi copie
 11. Certificat de naştere, plus o copie. Candidaţii străini vor prezenta şi o traducere legalizată  a certificatului de naştere, în limba română.
 12. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, plus o copie. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două documente şi certificarea copiei cu originalul de către secretar/a. Candidaţii străini vor prezenta şi o traducere legalizată a certificatului de căsătorie, în limba română.
 13. Adeverinţă medicală cu menţiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase,  alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie, respectiv infecţie cu SARS-CoV-2, eliberată de medicul de familie şi vizată de Comisia medicală a universităţii.
 14. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română,  eliberat de către instituţii abilitate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România,
 15. Cererea tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaţilor romi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeş” Timişoara, precum şi o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă.
 16. Cererea-tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenţilor de licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la concurs.
 17. Cererea-tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenţilor cu diploma de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială, adresată Comisiei de admitere, precum şi actele doveditoare eliberate de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, din care să rezulte că, la data înscrierii la concurs, fac parte din categoria tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie specială care se încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
 18. Cerere-tip de intenţie pentru înscrierea fără susţinerea concursului de admitere pe locuri finanţate de la buget a candidaţilor olimpici, însoţită de dovada obţinerii distincţiei la fazele naţionale/internaţionale ale olimpiadelor, prevăzute de MEC.
 19. 4 fotografii tip carte de identitate.       
 20. Ordinul/ chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program de studii.
 21. Cererea şi actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate/pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF „Victor Babeş” din Timişoara a susţinătorilor legali etc.
 22. Dosar plic.
 • Candidaţii admişi vor depune contractul de studii în original, în 2 exemplare, completat şi semnat.
 • Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului UMF „Victor Babeş” din Timişoara.
 • Înmatricularea studenţilor cu taxă se va face numai după ce candidaţii au achitat taxa de şcolarizare  şi au semnat contractele de studii, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile de la începutul anului universitar. Candidaţii admişi care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student.
 • Neprezentarea diplomei de bacalaureat/atestatului sau a adeverinţei de recunoaştere a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.
 • Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de licenţă.
 • Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de licenţă optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
 • Candidaţii care au beneficiat de finanţare de la bugetul de stat, integral (întreaga perioadă de studii), pentru un program de studii universitare de licenţă complet, finalizat/nefinalizat prin examen de licenţă, pot fi admişi şi înmatriculaţi, în urma promovării concursului de admitere, numai pe locurile cu taxă, fără drept de reclasificare pe locurile bugetate.
 • Candidaţii care au beneficiat de finanţare de la bugetul de stat, parţial, în cadrul unui program de studii universitare de licenţă, şi au fost declaraţi admişi la concursul de admitere organizat la UMF „Victor Babeş” din Timişoara, vor fi înmatriculaţi pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii.
 • Categoria de studenţi menţionată la alin. (2) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, numai după promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii echivalent cu numărul anilor urmaţi în prealabil, în regim fără taxă, cu respectarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru reclasificarea anuală a studenţilor, stabilită de conducerea Universităţii.
 • După înmatriculare, secretariatele facultăţilor generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

 

---------------------------------

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara  va organiza concurs de admitere pentru programele de studii Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic din cadrul Facultăţii de Farmacie şi Asistenţă de Profilaxie Stomatologică din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, după publicarea Hotărârii Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie a programelor mai sus menţionate,  în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi desfăşurarea a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, sesiunea iunie/iulie 2020.

---------------------------------

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 
SESIUNEA IULIE 2020

Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2020, după următorul calendar:

 • în perioada 09 - 21 iulie 2020
   1. completarea on-line a fişei de înscriere şi încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidaţi, cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale,
   2. o verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;
 • în perioada 22-24 iulie 2020 – evaluarea dosarelor pentru programele de studii cu 180-240 credite transferabile, la care admiterea se face pe baza concursului de dosare;
 • în data de 24 iulie 2020 – concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară;
 • în data de 24 iulie 2020 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licenţă cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS), la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează introducerea notelor în sistemul informatic;
 • în data de 26 iulie 2020 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie;
 • în data de 26 iulie 2020 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licenţă cu durata de 5-6 ani (180-240 ECTS), la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic;
 • în data de 27 iulie 2020 – depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere şi rezolvarea acestora;
 • În 27-28 iulie 2020, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii;
 • În data de 29 iulie 2020, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate;
 • În data de 30 iulie 2020 – afişarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2020, după cele două etape de confirmare a locului;
 • În 01-02.09.2020, între orele 09:00 – 14:00, va avea loc a treia etapă de confirmare, pentru eventualele locuri rămase neocupate.
 • completarea on-line a fişei de înscriere şi încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidaţi, cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale,
 • verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;
 • În data de 02.09.2020 – afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2020.

----------------------------------------

ADMITERE 2020

In baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licenţă se organizează în luna iulie 2020. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi comisie.

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

Nr. crt. Facultatea Programul de studii Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Durata studiilor Nr. credite transferabile
1 Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (Lugoj) AP 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (Deva) AP 4 ani 240
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180
2 Facultatea de Medicină Dentară* Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) AP 6 ani 360
Tehnică dentară A 3 ani 180
Asistenţă de profilaxie stomatologică (Lugoj)* AP 3 ani 180
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300
Asistenţă de farmacie (Lugoj) AP 3 ani 180
Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic. ** AP 3 ani 180
* În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie a programului de studii universitare de licenţă Asistenţă de profilaxie stomatologică (la Lugoj), cu o capacitate de şcolarizare de 40 de locuri, Universitatea va organiza concurs de admitere şi pentru acest program de studii, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, taxa de şcolarizare fiind în cuantum de 3000 lei.
** În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie a programului de studii universitare de licenţă Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic, cu o capacitate de şcolarizare de 40 de locuri, Universitatea va organiza concurs de admitere şi pentru acest program de studii, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, taxa de şcolarizare fiind în cuantum de 5500 lei.

Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs, stabilite prin prezentul Regulament, se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2 şi prin publicare pe pagina web proprie, www.umft.ro.

Cifra de şcolarizare, aprobată de Senatul UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru toate programele de studii universitare de licenţă, va fi afişată pe site-ul universităţii, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, privind aprobarea a cifrelor de şcolarizare alocate UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru studii universitare de licenţă, an universitar 2020-2021.

Cuantumultaxelor de şcolarizare pentru programele de studii universitare de licenţă, anul I, an universitar 2020-2021, vor fi afişate ulterior pe site-ul universităţi.

Admiterea la studiile universitare de licenţă se susţine în limba de predare (română).

La admiterea la toate programele de studii universitare cu predare în limba română, candidaţii care nu prezintă acte de studii necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.

La concursul de admitere pot participa numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

La concursul de admitere în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Candidaţii din ţările Uniunii Europene, ţările SEE şi Confederaţia Elveţiană trebuie să obţină echivalarea şi recunoaşterea diplomei de liceu de către Centru Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED  www.cnred.edu.ro) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării înainte de înscrierea în anul universitar 2020-2021. Documentele se transmit către CNRED de către Departamentul de Relaţii Internaţionale al universităţii (excepţie făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).

Cetăţenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă obţinută în altă ţară sunt rugaţi să acceseze site-ul CNRED pentru a obţine informaţii complete privind modalitatea de recunoaştere şi echivalare a diplomei de bacalaureat (https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate).  

La concursul de admitere pot participa şi cetăţenii străini care se încadrează în prevederile O.G. 194/2002, cu permis de şedere în România.

Toate informaţiile detaliate se regăsesc în categoria documente utile a acestei pagini!

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca LISTA LOCURILOR NEOCUPATE – SESIUNEA IULIE 2020 (02.09.2020)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 131.99 Kb

Rezultate finale

Descarca Rezultate finale - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 99.62 Kb
Descarca Rezutate finale - Asistenţă medicală generală
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 72.39 Kb
Descarca Rezutate finale - Asistenţă medicală generală (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 71.78 Kb
Descarca Rezutate finale - Asistenţă medicală generală (la Deva)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 69.13 Kb
Descarca Rezutate finale - Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 68.85 Kb
Descarca Rezutate finale - Nutriţie şi dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 62.72 Kb
Descarca Rezultate finale - Medicină dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 70.21 Kb
Descarca Rezutate finale - Tehnică dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 65.53 Kb
Descarca Rezutate finale - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 63.14 Kb
Descarca Rezutate finale - Asistenţă de farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 61.84 Kb

Rezultate provizorii

Informatii generale desfășurare admitere

Descarca Centralizator dosare validate
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 593.45 Kb
Descarca Instrucţiuni şi informaţii pentru candidaţi
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 236.9 Kb
Descarca Regulament Admitere 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 480.45 Kb
Descarca Taxe - organizare si desfasurare admitere 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 209.18 Kb
Descarca Actele necesare - concurs de admitere 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 198.7 Kb
Descarca Admiterea unor categorii speciale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 188.36 Kb
Descarca Calendarul concursului de admitere - 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 186.95 Kb
Descarca Modalitatea de desfasurare a concursului de admitere - 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 199.18 Kb
Descarca Probele de concurs - admitere 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 216.15 Kb
Descarca VÂNZAREA TESTELOR PENTRU ADMITEREA 2020 PRIN SISTEM CURIERAT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 172.17 Kb
Descarca Bibliografie Admitere 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 183.28 Kb
Descarca Cifra de școlarizare 2020-2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 120.12 Kb

Cereri tipizate

Descarca Declaratie pe propria raspundere
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 29.5 Kb
Descarca Cerere-tip optiune inscriere romi
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 157.8 Kb
Descarca Cerere-tip optiune inscriere olimpici
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 174.66 Kb
Descarca Cerere-tip optiune inscriere locuri distincte rural
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.91 Kb
Descarca Cerere-tip optiune inscriere locuri distincte plasament
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.94 Kb
Descarca Cerere tip confirmare candidati respinsi etapa III
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 160.73 Kb
Descarca Cerere tip confirmare candidati respinsi etapa II
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 160.57 Kb
Descarca Cerere tip scutire de taxa de inscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 108.93 Kb
Descarca CERERE DE CAZARE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 132.08 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >