Despre noi

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

Data ultimei actualizări : 17.02.2021 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

pentru participarea în cadrul proiectului finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

 

 1. INTRODUCERE

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara organizează selecţia partenerilor, organizaţii neguvernamentale, pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii Romilor (Dezvoltare locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.

Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu:

 • OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar Norvegian 2014-2021;
 • Metodologie de selecţie a partenerilor, organizaţii neguvernamentale, pentru participarea în cadrul proiectului finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi.
 1. Date generale despre proiect

2.1  Obiectivul specific al apelului de proiecte:

Obiectivul apelului îl reprezintă îmbunătăţirea politicilor şi serviciilor pentru prevenirea bolilor şi îmbunătăţirea accesului la servicii de îngrijire a sănătăţii pentru grupurile vulnerabile.

2.2  Obiectivul general al proiectului

Este în concordanţă cu obiectivul general al programului prin care se urmăreşte îmbunătăţirea prevenţiei şi reducerea inegalităţilor în domeniul sănătăţii.

2.3  Scopul cererii de finanţare

Obţinerea finanţării nerambursabile în vederea implementării proiectului „Extinderea serviciilor medicale si comunitare pentru persoanele afectate de boli rare”

2.4  Valoarea estimată a proiectului

Valoarea minimă a Grantului care poate fi solicitată de către organizaţia neguvernamentală, respectiv partener,  pentru implementarea proiectului, prin raportare la cursul InforEuro din luna întocmirii bugetului. Bugetul estimativ al proiectului se va definitiva ulterior, cu partenerii din proiect, în funcţie de activităţii si responsabilitati.

 1. Activităţile în care va fi implicat partenerul

În funcţie de specificul partenerului şi experienţa acestuia în proiecte similare, partenerul se va implica în activităţi care vizează:

A. Îmbunătăţirea accesului la servicii medicale integrate pentru pacienţii, cu boli rare, inclusiv pentru cei din zone rurale izolate.

 • a. Organizarea online de grupuri lunare de pacienţi cu acelaşi diagnostic rar, 5 zile/ luna, faţă în faţă si/sau online), cu participarea activa a medicilor de familie si a asistenţilor comunitari implicati in proiect pentru înţelegerea particularitatilor de ingrijire a pacientilor cu boli rare 
 • b. Realizarea unei aplicaţii pentru managementul de caz virtual pentru pacienţii cu boli rare şi testarea ei pentru un număr de 650 de pacienţi vulnerabili, proveniti inclusiv din zone rurale izolate si comunitati romi.
 • c. Operationalizarea si acreditarea Centrului Naţional de Coordonare pentru bolile rare, conform legislaţiei europene (Naţional Coordination Hub) pentru transfer de bune practici din ERN în sistemul naţional de sănătate.

B. Dezvoltarea serviciilor de formare în domeniul bolilor rare, dupa modelul norvegian

 • a.  Organizarea a 4 mese rotunde virtuale şi 1 faţă-n faţă cu partenerul norvegian pentru dezvoltarea Planului de formare a medicilor de familie si a asistenţilor medicali comunitari, pentru o mai bună coordonare a diagnosticului si îngrijirii pacienţilor cu boli rare, folosind modelul norvegian. 
 • b. Implementarea Planului de formare pentru 100 de medici de familie si 500 de asistenti comunitari implicati in proiect.
 • c. Dezvoltarea de materiale informative privind managementul medical al bolilor rare pentru medicii de familie si asistentii comunitari.

      C. Promovare si diseminare a informatiilor relevante legate de implementarea proiectului

 • a. Organizarea a 6 workshop-uri online cu ERN şi RareResourceNet - Reţeaua Europeană a Centrelor de Resurse pentru boli rare, pentru transferul de informatii catre sistemul naţional de sănătate.
 • b. Realizarea unui HUB de informare actualizat privind Centrele de expertiza acreditate, retelele europene de expertiza, implementarea si rezultatele proiectului. 
 • c. Organizarea a 2 conferinte de presa pentru promovarea proiectului (lansarea si finalizarea proiectului, pentru prezentarea rezultatelor).
 • d. Promovarea proiectului la alte evenimente legate de bolile rare (Ziua bolilor rare, Scoala de Boli rare pentru jurnalisti, Conferintele Societatii Romane de Genetica Medicala).
 1. Criteriile de selecţie a partenerului şi grila de evaluare cu punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte

Selectarea partenerului se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara:

• scrisoare de intenţie (anexa 1)

• fişa partenerului (anexa 2)

• documentele din etapa de calificare a ofertanţilor (anexa 3)

Documentele trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile din fişa partenerului trebuie să fie completate integral. În scrisoarea de intenţie şi în fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului, pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat.

 1. Documente  obligatorii

Candidaţii vor prezenta şi documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, precum şi documentele enumerate în anexa 3, după cum urmează:

 • Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada care în obiectul de activitate prestarea de activităţi de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener;
 • Enumeraţi proiectele  de finanţare/acord de parteneriat pentru a dovedi că aţi implementat/implementaţi, sunteţi/ aţi fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate Granturile SEE şi Norvegiene sau aţi implementat cel puţin un proiect cu finanţare nerambursabilă finanţat din fonduri europene (în calitate de beneficiar sau partener);
 • Situaţiile financiar contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii trei ani din care să rezulte veniturile, pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.

Aceste documente se prezintă in copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal.

 • Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare, în cazul acestea se impun, precum şi resursele umane necesare pe toată perioada de implementare a proiectului;
 • Documente resurse umane: CV-urile în format Europass (semnate şi datate) ale persoanelor propuse ca personal implicat în proiect. Pentru fiecare persoană se va specifica poziţia propusă în proiect;
 • Lista resurselor materiale deţinute de potenţialul partener şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (echipamente, vehicule, materiale etc).

Candidaţii vor depune la secretariatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, documentaţia solicitată, începând de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.01.2021, ora 12.00.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba Română şi vor fi depuse în forma precizată până la termenul limită prezentat în anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă).

 1. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor transmite documentele solicitate pe adresa maria_puiu@umft.ro, cu menţiunea pentru selecţia de partener în cadrul Programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei si creşterea incluziunii romilor – finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte: Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.

 1. Etapa de calificare si de evaluare a candidaţilor

În această etapă se va proceda la verificarea documentelor de calificare, conform anexei nr.3 şi se va evalua îndeplinirea criteriilor menţionate în anexa 4. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu, sau mai mare de 65 de puncte. Dosarele care vor obţine mai puţin de 65 de puncte vor fi declarate respinse.

 1. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, printr-un anunţ care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind participanţii la procedură, admişi şi respinşi, şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.

 1. Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi ca parteneri, în vederea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul anunţului de selecţie, pot depune contestaţie în maxim doua  zile lucrătoare, de la data publicării listei pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, contestaţii care se soluţionează în termen maxim de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al contestaţiilor.

 1. Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la tel nr: 0745 138917, email maria_puiu@umft.ro
 1. Calendarul procedurii de selecţie
 • Depunere documentaţie: 25.01.2021 ora 12.00 -termen limită
 • Evaluare documentaţie: 25.01.2021
 • Anunţ candidaţi admişi: 26.01.2021
 • Depunere contestaţii: 27.01.2021
 • Soluţionare contestaţii : 28.01.2021
 • Afişare rezultat final : 29.01.2021
 1. Anexe
 • Anexa 1 – model scrisoare de intenţie
 • Anexa 2 – model fişa partener
 • Anexa 3 – grilă de evaluare etapa de calificare
 • Anexa 4 – grilă evaluare şi selectare a candidaţilor

Notă: în cazul în care va exista o singură candidatură şi aceasta va fi declarată admisă, din punct de vedere al documentelor de calificare şi al grilei de evaluare, atunci afişarea rezultatului se va face în data de 26.01.2021.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Anunt selectie ONG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 528.6 Kb
Descarca Anexe
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 281.88 Kb
Descarca Anunt selectie parteneri
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 350.8 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >