Despre noi

Secretariatul Acte de Studii

Data ultimei actualizări : 12.03.2021 | Tipăreşte pagina

Activitatea Secretariatului Acte de Studii

Contact:
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” Din Timişoara
Piaţa Eftimie Murgu Nr. 2, Timişoara, parter, camera 20
Telefon/fax: 0256/444075
e-mail: actestudii@umft.ro

 

Începând cu data de 15 martie 2021 se eliberează diplomele de licenţă – promoţia 2020 pentru programul de studii:  Medicină (6 ani) în intervalul orar 10,00 -12,30, potrivit tabelului de mai jos. Absolvenţii se vor prezenta cu lichidarea făcută, în prealabil, la secretariatul facultăţii.

În situaţia în care titularul / împuternicitul precum şi împuterniciţii cu două sau mai multe procuri nu se pot prezenta conform planificării de mai jos, vor solicita ulterior o programare pe cale electronică, la adresa : actestudii@umft.ro.

Medicină (6 ani)

Prima şi a doua literă a NUMELUI DE FAMILIE înscris în
certificatul de naştere (pt. absolvenţii U.E.) /
paşaport (pt. absolvenţii non U.E.)
Fete   /    Băieţi Data Intervalul orar
A Fete 15 martie 10,00-12,00
A Băieţi 15 martie 12,00-12,30
Ba-Bl Fete 16 martie 10,00-11,00
Bo Fete 16 martie 11,00-12,30
Br-Bu Fete 17 martie 10,00-11,00
B Băieţi 17 martie 11,00-12,30
Ca-Ch Fete 18 martie 10,00-11,00
Ci-Co Fete 18 martie 11,00-12,30
Cr-Cu Fete 19 martie 10,00-11,00
C Băieţi 19 martie 11,00-12,30
D Fete 22 martie 10,00-12,00
D Băieţi 22 martie 12,00-12,30
E, F Fete 23 martie 10,00-11,00
G, H Fete 23 martie 11,00-12,30
E, F, G Băieţi 24 martie 10,00-11,30
H, I, Î, J Băieţi 24 martie 11,30-12,30
I, Î, J Fete 25 martie 10,00-12,00
K, L Băieţi 25 martie 12,00-12,30
L Fete 26 martie 10,00-11,00
Ma-Me Fete 26 martie 11,00-12,30
Mi-Mu Fete 29 martie 10,00-11,30
M Băieţi 29 martie 11,30-12,30
N, O Fete 30 martie 10,00-12,00
N, O Băieţi 30 martie 12,00-12,30
Pa-Pl Fete 31 martie 10,00-11,30
P Băieţi 31 martie 11,30-12,30
Po-Pu Fete 01 aprilie 10,00-11,30
R Fete 01 aprilie 11,30-12,30
Sa-Sm Fete 02 aprilie 10,00-11,00
So, Ş Fete 02 aprilie 11,00-12,30
T, Ţ Fete 05 aprilie 10,00-12,00
R Băieţi 05 aprilie 12,00-12,30
S, Ş, T, Ţ, U Băieţi 06 aprilie 10,00-12,00
U Fete 06 aprilie 12,00-12,30
V, Y, Z Fete 07 aprilie 10,00-12,00
V, Y, Z Băieţi 07 aprilie 12,00-12,30

------------------

Începând cu data de 8 martie 2021 se eliberează diplomele de licenţă – promoţia 2020 pentru programele de studii: Medicină (în limba engleză) (6 ani), Medicină (în limba franceză) (6 ani)  în intervalul orar 10,00 -12,30potrivit tabelelor de mai jos.

Absolvenţii se vor prezenta cu lichidarea făcută, în prealabil, la secretariatul facultăţii.

În situaţia în care titularul / împuternicitul precum şi împuterniciţii cu două sau mai multe procuri nu se pot prezenta conform planificării de mai jos, vor solicita ulterior o programare pe cale electronică, la adresa : actestudii@umft.ro.

I.   Medicină (în limba engleză) (6 ani)

Prima literă a NUMELUI DE FAMILIE înscris în
certificatul de naştere (pt. absolvenţii U.E.) /
paşaport (pt. absolvenţii non U.E.)
Fete   /    Băieţi Data Intervalul orar
A, B, C, E, F Fete 08 martie  10,00-11,30
G, J, K Fete  08 martie 11,30-12,30
A, B, C, D, E, F Băieţi  09 martie 10,00-11,30
G, H, I, Î, K, L Băieţi  09 martie 11,30-12,30
M, P, R Fete  10 martie 10,00-11,30
S, T, W, Y, Z Fete  10 martie 11,30-12,30
M, N, P, R Băieţi  11 martie 10,00-11,00
S, T, W, Y, Z Băieţi 11 martie  11,00-12,30


II. 
Medicină (în limba franceză) (6 ani)

Fete   /    Băieţi Data Intervalul orar
Fete  12 martie 10,00-11,00
Băieţi  12 martie 11,00-12,30

 

Documentele necesare eliberării unei adeverinţe sunt:
 • Cerere către Rector pentru eliberarea adeverinţei  (descarcă formularul Cerere Adeverinţă);

 • Copie după diploma de finalizare a studiilor şi după foaia matricolă/suplimentul la diplomă/anexa la diplomă.
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea adeverinţei (vezi fişier ”Taxe referitoare la actele de studii”). Plata se efectuează în unul dintre cele două conturi: 

         Pentru plata in lei

        BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” TIMISOARA
        CIF. 4269215
        CONT: RO29TREZ62120F330800XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

       Menţiuni : Numele şi prenumele de pe diplomă şi tipul adeverinţei

       Pentru plata  în EUR

       BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” TIMISOARA
       BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA TIMISOARA
       CONT/ ACCOUNT: RO53BTRL03604202A6896600
       COD SWIFT(BIC) : BTRLRO22TMA

      Menţiuni : Numele şi prenumele de pe diplomă şi tipul adeverinţei”

 

Diplomele se eliberează în baza solicitării unei programări prealabile la adresa actestudii@umft.roRog să precizaţi numele din certificatul de naştereprogramul de studii precum şi promoţia.

Eliberarea adeverinţelor precum şi orice alte informaţii pot fi solicitate pe cale electronică la adresa actestudii@umft.ro.

 

Informaţii despre:                                                                                                                                                                           

A – Documentele necesare eliberării diplomei de licenţă/masterat/doctor şi a suplimentului la diplomă
B – Documentele necesare eliberării unui duplicat
C – Documentele necesare eliberării unei adeverinţe (adeverinţă de autenticitate, adeverinţă pentru eliberarea certificatului de conformitate, adeverinţă pentru publicare în Monitorul Oficial, adeverinţă pentru aplicarea Apostilei la prefectură)
D – Cui i se eliberează actele de studii?
–  Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

A) Documentele necesare eliberării diplomei de licenţă/masterat/doctorat şi a suplimentului la diplomă

 • BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii;
 • Adeverinţă de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de universitate;
 • În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat în care să se menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii. În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoţită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz.

B) Documentele necesare eliberării unui duplicat

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau plastifierii unui act de studii, conform Ordinului nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior, se eliberează un duplicat al actului de studii.
În vederea eliberării unui duplicat  al actului de studii se depun la Secretariatul Acte Studii următoarele documente:

 • Cerere către Rector pentru eliberarea duplicatului (descarcă formularul Cerere DUPLICAT);
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
 • Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere;
 •      Două fotografii realizate recent, identice, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm ale titularului actului;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii ;
 •       Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea unui duplicat (vezi Taxe referitoare la actele de studii) 
 • Actul deteriorat sau plastifiat, în original;
 • Procura notarială/împuternicirea avocaţială în copie certificată cu originalul.

   Documentele necesare eliberării unui nou act de studii sau unui alt duplicat în cazul în care         titularul constată greşeli:

 • Cerere către Rector (descarcă formularul Act cu greşeli);
 • Actul de studii/duplicatul completat greşit, în original ;
 • Două fotografii identice, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm ale titularului actului;
 • Copie după certificatul de naştere.

C) Documentele necesare eliberării unei adeverinţe

 • Cerere către Rector pentru eliberarea adeverinţei (descarcă formularul Adeverinţă);
 • Copie după diploma de finalizare a studiilor şi după foaia matricolă/suplimentul la diplomă/anexa la diplomă.
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea adeverinţei. Plata se poate efectua la casieria universităţii sau în contul UMFT: RO29TREZ 62120F330800XXXX, Cod fiscal 4269215

D) Cui i se eliberează actele de studii?

 • Un act de studii se eliberează titularului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului valabile în ziua eliberării actului de studii porecum şi a adeverinţei de lichidare ;
 • În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat în care să se menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii. În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoţită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz.
 • Actele de studii întocmite şi neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (soţ, soţie, ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea universităţii, însoţită de o copie certificată conform cu originalul a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii ;
 • Actele de studii se pot elibera la cererea persoanei îndreptăţite şi prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acesteia.

E) Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Depunerea dosarului se poate face:

 • Online, prin Punctul de Contact Unic electronic ;
 • La sediul oricărei instituţii de învăţământ superior de stat din România ;
 • Prin curier rapid - serviciul de curierat este contractat de către solicitant ;
 • Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării : Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti ; 
 • La sediul CNRED : Strada Spiru Haret nr. 12, parter, camera 14, sector 1, Bucureşti                          
 • Mai multe informaţii găsiţi la adresa : https://www.cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Cerere DUPLICAT
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 268.5 Kb
Descarca Cerere ADEVERINȚĂ
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 263.5 Kb
Descarca Cerere - act cu greseli
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 258.5 Kb
Descarca Taxe referitoare la actele de studii
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 272.41 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >