Despre noi

Comunicat 29.04.2020

Data ultimei actualizări : 04.05.2020 | Tipăreşte pagina

Dragi studenţi,

Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România, a adoptat prin consens un set de acţiuni destinate evitării îngheţării anului universitar, la solicitarea autorităţilor statului român, în contextul pandemiei de COVID-19. În acest sens vă comunicăm măsurile de interes larg adoptate în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara:

 • Susţinerea tuturor activităţilor de examinare (examinare practică, colocvii şi examinare teoretică) aferente semestrului al doilea din anul universitar 2019-2020 la distanţă, prin intermediul instrumentelor on-line.
 • Amânarea calendarului sesiunii de examinare pentru a permite adaptarea metodologiei şi organizarea unor simulări destinate familiarizării studenţilor cu platforma şi metoda de examinare on-line. Astfel, sesiunea de examinare teoretică se va desfăşura între 15 iunie şi 12 iulie 2020. Examenul practic, în situaţia în care se va susţine ca examen distinct, va putea fi susţinut în perioada 1 - 14 iunie 2020. Va exista posibilitatatea încorporării examenului practic în proba teoretică, susţinerea fiind simultană cu aceasta în perioada 15 iunie - 12 iulie 2020, în conformitate cu procedura specială ce va fi elaborată în acest sens şi publicată după aprobarea de către Senatul Universitar, pe site-ul instituţiei.
 • Examenul şi susţinerea licenţei au fost amânate pentru luna septembrie, la toate universităţile de medicină şi farmacie din România. Atât examinarea cât şi susţinerea lucrării se vor desfăşura în funcţie de situaţia epidemiologică şi reglementările de la acea dată, fie în format clasic, fie la distanţă, prin intermediul instrumentelor on-line. Amânarea licenţei pentru luna septembrie la toate universităţile de medicină şi farmacie din România s-a impus din cauza imposibilităţii sosirii la timp şi în condiţii de siguranţă a studenţilor aflaţi în aceste momente în străinătate. În acelaşi timp, din cauza sistării activităţii didactice la nivelul spitalelor, o mare parte din studenţi nu au putut întocmi baza de date  necesară realizării părţii speciale a lucrării. Suplimentar, în sprijinul finalizării lucrării de licenţă, s-a decis prelungirea termenului depunerii până la data de 15 iulie 2020 precum şi posibilitatea elaborării părţii speciale a lucrării sub formă de review, metaanaliză, analiză comparativă sau analiză critică a datelor din literatură (fără a exista limitarea calificativului pentru aceste tipuri de lucrări).
 • Conducerea executivă a universităţii va propune Senatului Universitar, cu caracter excepţional pentru anul universitar 2019-2020, promovabilitatea în anul următor de studiu cu maxim 15 credite restante, inclusiv pentru trecerea din anul al 3-lea în anul 4.
 • Examenul de admitere în ciclul universitar de licenţă se va desfăşura în mod clasic, simultan la toate universităţile de medicină şi farmacie din România în data de 26 iulie 2020, cu respectarea strictă a măsurilor de distanţare fizică şi de protecţie a candidaţilor, cu suplimentarea spaţiilor de desfăşurare a concursului.
 • Având în vedere situaţia excepţională în care învăţământul românesc se află în contextul pandemiei de COVID-19 vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate în implementarea acestor măsuri necesare, astfel încât să trecem cu bine, împreună, peste această situaţie dificilă.


Rector,
Prof. Univ. Dr. Octavian-Marius Creţu

------------------------

Dear students,

The Association of Romanian Universities of Medicine and Pharmacy, at the request of the authorities of the Romanian state, in the context of the pandemic with COVID-19, has unanimously adopted a set of actions meant to avoid the suspension of the academic year.  Therefore, we would like to inform you about the measures taken by the Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara:

 • All forms of examining activities (practical exam, colloquia, theoretical exams) pertaining to the second semester of the academic year 2019 – 2020 will take place online as distance exams.
 • The schedule of the exam session has been postponed in order to facilitate alterations of the methodology and the organization of mock-exams to help students become acquainted with the online platform and examination method. Thus, the period for theoretical exams will be 15 June – 12 July 2020. The practical exam, if it is a separate exam, can be held in the period 1 – 14 June 2020. Students will have the possibility to cumulate the theoretical exam with the practical one and take both exams simultaneously in the period 15 June – 12 July 2020, according to the special procedure which will be issued and published on the university web site once it has been approved by the Senate.
 • The state exam and the defense of the thesis have been postponed to September in all universities of medicine and pharmacy in Romania. Both the exam and the defense of the thesis will be take place either in the standard form or online, depending on the epidemiological situation and on the existing legal provisions at the respective moment.  The postponement of the state exam to September for all universities of medicine and pharmacy in Romania was necessary due to the impossibility of safely arriving on time of our students who are currently abroad. At the same time, due to the fact that all teaching activities in hospitals have ceased, many students were not able to set up the data basis required by the practical part of the thesis. What’s more, to further help the completion of the students’ thesis, the deadline for submitting the theses was extended to 15 July 2020, and students were given the possibility to compile the special part of their thesis in the form of a review, meta-analysis, comparative analysis or critical analysis of the data found in literature (without limiting the marks given for these types of papers).
 • The Executive Board of the university will recommend to the University Senate to approve, as an exception for the academic year 2019 – 2020, the possibility of passing into the next study year with 15 failed credits; the measure will be also applied to students who are meant to pass from the third to the fourth study year.
 • The entrance exam to undergraduate studies will take place in the standard form, simultaneously for all universities of medicine and pharmacy in Romania, on 26 July 2020. Strict measures for the physical distancing and protection of the candidates by providing supplementary spaces for the exam will be mandatory.
 • Taking into consideration the exceptional situation of the Romanian education, generated by the COVID-19 pandemic, we urge you to show responsibility in implementing these measures, as this is the only way of successfully overcoming these difficult circumstances together.


Rector,
Prof. Univ. Dr. Octavian-Marius Creţu

------------------------

Chers étudiants,

L'Association des universités roumaines de médecine et de pharmacie, à la demande des autorités de l'État roumain, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, a adopté à l'unanimité un ensemble d'actions destinées à éviter la suspension de l'année universitaire. Par conséquent, nous aimerions vous informer des mesures prises par l'Université de médecine et de pharmacie Victor Babes, Timisoara:

• Toutes les formes d'activités d'examen (examen pratique, colloques, examens théoriques) relatives au deuxième semestre de l'année académique 2019-2020 se dérouleront en ligne sous forme d'examens à distance.

• Le calendrier de la session d'examen a été reporté afin de faciliter les modifications de la méthodologie et l'organisation de simulations d'examens pour aider les étudiants à se familiariser avec la plateforme en ligne et la méthode d'examen en ligne. Ainsi, la période pour les examens théoriques sera du 15 juin au 12 juillet 2020. L'examen pratique, s'il s'agit d'un examen séparé, peut avoir lieu dans la période du 1er au 14 juin 2020. Les étudiants auront la possibilité de cumuler l'examen théorique avec l'examen pratique et passer les deux examens simultanément pendant la période du 15 juin au 12 juillet 2020, selon la procédure spéciale qui sera publiée et publiée sur le site Web de l'université une fois qu'elle aura été approuvée par le Sénat.

• L'examen d'État et la soutenance de la thèse ont été reportés au mois de septembre dans toutes les universités de médecine et de pharmacie de Roumanie. L'examen et la soutenance de la thèse auront lieu soit sous forme standard, soit en ligne, en fonction de la situation épidémiologique et des dispositions légales en vigueur au moment concerné. Le report de l'examen d'État au mois de septembre pour toutes les universités de médecine et de pharmacie de Roumanie était nécessaire en raison de l'impossibilité d'arriver à l'heure en toute sécurité pour nos étudiants actuellement à l'étranger. Dans le même temps, du fait que toutes les activités d'enseignement dans les hôpitaux ont cessé, de nombreux étudiants n'ont pas pu mettre en place la base de données requise par la partie pratique de la thèse. De plus, pour aider à la finalisation de la thèse des étudiants, la date limite de soumission des thèses a été repoussée au 15 juillet 2020, et les étudiants ont eu la possibilité de compiler la partie spéciale de leur thèse sous la forme d'une revue, méta- analyse, analyse comparative ou analyse critique des données trouvées dans la littérature (sans limiter les notes données pour ces types d'articles).

• Le Conseil exécutif de l'université recommandera au Sénat de l'Université d'approuver, à titre d'exception pour l'année académique 2019-2020, la possibilité de passer à la prochaine année d'études avec 15 crédits échoués; la mesure sera également appliquée aux étudiants qui doivent passer de la troisième à la quatrième année d'études.

• L'examen d'entrée aux études de lycence se déroulera sous la forme standard, simultanément pour toutes les universités de médecine et de pharmacie en Roumanie, le 26 juillet 2020. Des mesures strictes pour l'éloignement physique et la protection des candidats en fournissant des espaces supplémentaires pour l'examen seront être obligatoire.

• Compte tenu de la situation exceptionnelle de l'éducation roumaine, générée par la pandémie de COVID-19, nous vous exhortons à faire preuve de responsabilité dans la mise en œuvre de ces mesures, car c'est la seule façon de surmonter ensemble ces circonstances difficiles.


Recteur,
Prof. Univ. Dr. Octavian-Marius Creţu

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >